Senzorické laboratórium  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

 v spolupráci so Slovenským kozmetologickým zväzom

organizujú odborný kurz

SENZORICKÉ  HODNOTENIE KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

     Tuzemský a svetový trh s kozmetikovu ponúka množstvo atraktívnych produktov na ošetrovanie, skrášľovanie a ochranu zdravia ľudského tela. Senzorické hodnotenie týchto výrobkov je súčasťou manažmentu úspešnej výroby a predaja. K tomu je však potrebné poznať a vedieť používať vhodné metódy, techniky a mať k dispozícii kvalifikovaných posudzovateľov.

     Senzorické laboratórium FCHPT STU v spolupráci so Slovenským kozmetologickým zväzom zorganizovalo už 2 takéto kurzy. Účastníkmi  boli nielen slovenskí občania, ale aj odborníci zo susednej Českej republiky.

Pretrvávajúci záujem pracovníkov z výrobných podnikov, kontrolných zložiek, dovozcov a distributérov týchto komodít nás podnietil k zorganizovaniu ďalšieho kurzu, rozšíreného o aktuálne požiadavky štátneho zdravotného dozoru a legislatívy EÚ v oblasti kozmetiky.

     Naše pracovisko sa dlhé roky venuje moderným metódam zmyslového hodnotenia surovín, polotovarov ako aj prídavných látok  používaných ako pri výrobe požívatín, tak aj a kozmetických výrobkov. V tejto oblasti naši pedagogickí, vedeckí a technickí pracovníci získali bohaté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré teraz formou odborných kurzov odovzdávajú záujemcom z  oblasti výroby, predaja a kontroly týchto komodít. Okrem zamestnancov FCHPT STU sa na prednáškach a cvičeniach  v rámci kurzov podieľajú aj významní pracovníci z Fakulty biochemickej a potravinárskej technológie, VŠCHT Praha, z výskumných ústavov, kontrolných zložiek ako i skúsení pracovníci z praxe v oblasti požívatín, kozmetického a chemického priemyslu.

     Naše monotematické kurzy pre rôzne odvetvia potravinárskeho, nápojového, kozmetického a obalového priemyslu absolvovalo doteraz vyše 1000 účastníkov.

     Senzorické laboratórium je na túto činnosť akreditované Ministerstvom školstva SR ako jediné na Slovensku.

     Odborný kurz trvá tri dni. Poplatok za kurz je 3800,- Sk, pričom záujemcom z jedného pracoviska ponúkame zľavy podľa počtu účastníkov. V cene sú započítané aj učebné texty (asi 100 strán).

     Po ukončení kurzu obdržia absolventi kurzu Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou vydané podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní.

      Okrem toho pre záujemcov, ktorí nemajú Osvedčenie posudzovateľa OP (vyžaduje sa pri tuzemských a zahraničných auditoch, pri akreditácii skúšobných laboratórií, a pod.) alebo ktorým skončila jeho platnosť, umožňujeme nadobudnutie alebo obnovenie osvedčenia. Cena preskúšania a vydania OP je 900.- Sk, ak je súčasťou kurzu resp. 1200.- Sk, ak sa jedná o preskúšanie mimo kurzu. 

     Účastníkom kurzu môžeme zabezpečiť ubytovanie v internáte v jedno resp. dvojlôžkových izbách a´ 250 až 350´,- Sk/noc) a obed vo fakultnej jedálni (86,- Sk/obed).

     Členovia Slovenského kozmetologického zväzu s členským uhradeným pre rok 2006  majú 200,- Sk zľavu z ceny kurzu.

     Uvedený kurz ponúkame aj záujemcom z ČR za rovnakých podmienok

     Najbližší termín pre odborný kurz v oblasti kozmetických výrobkov bude v dňoch 4.4. -  6.4.2006.

     Osnovu kurzu a záväznú prihlášku prikladáme:

Osnova odborného kurzu

Záväzná prihláška na odborný kurz

Bližšie informácie Vám podá odborný garant kurzu:

Prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc., Senzorické laboratórium FCHPT  STU, Radlinského 9, 

812 37 Bratislava, tel. 02/59325 565, resp. 02/59325 519 (pani Sisáková), fax. 02/52493198

e-mail: alexander.pribela@stuba.sk ,  resp. a.pribela@centrum.sk