"Those, who follow practice without research
are like sailors who sail without a compass and steer,
not knowing where they are going.
Practice must always rely on good theory."


Leonardo da Vinci
Výťah zo stanov SKZ

Kompletné Stanovy Slovenského kozmetologického zväzu sú k dispozícii v sídle SKZ. Schválené boli na Valnom zhromaždení dňa 7.2.2000.

ČASŤ II.

1. Poslanie

Poslaním Slovenského kozmetologického zväzu (ďalej SKZ) je združovať odbornú verejnosť zaoberajúcu sa problematikou kozmetických prostriedkov, a to:
 1. výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických surovín, zariadení, technológií a obalov
 2. výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických prostriedkov
 3. pedagógov stredného a vysokého školstva, výskumníkov a iných odborníkov z oblasti kozmetiky, chémie, farmácie a medicíny
 4. odborníkov z oblasti hodnotenia, kontroly, legislatívy, normotvorby a mediálnej propagácie kozmetických prostriedkov a kozmetických úkonov
 5. odborníkov ďalších profesií odboru,
za účelom
 1. starostlivosti o odbornú úroveň a prosperitu kozmetiky a kozmetológie na Slovensku
 2. vytvárania povedomia profesionálnej spolupatričnosti kozmetologického spoločenstva
 3. starostlivosti o odborný rast svojich členov, podporu a koordináciu výmeny informácií
 4. zastupovania záujmov svojich členov v tuzemských a zahraničných organizáciách.

2. Predmet činnosti

Pre splnenie svojho poslania SKZ:
 1. organizuje stretnutia členov SKZ formou odborných schôdzí, odborných seminárov a prezentačných akcií, národných a medzinárodných konferencií, výstav, exkurzií, tematických zájazdov a stáží - za účelom informovania o aktuálnych vedecko-technických a legislatívnych poznatkoch, doškoľovania a výmeny skúseností z oblasti kozmetiky, kozmetológie a súvisiacich odborov
 2. organizuje a podporuje výskumnú a pedagogickú činnosť v odbore
 3. rozvíja vzdelávaciu a propagačnú činnosť v odbore, smerovanú ku osvete spotrebiteľskej verejnosti
 4. spolupracuje so štátnymi legislatívnymi, normotvornými a dozornými orgánmi v oblasti odboru
 5. koordinuje aktivity a rozvíja spoluprácu s príbuznými odbornými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.
ČASŤ III.

1. Členská základňa

SKZ má individuálne členstvo. Tvoria ho riadni a čestní členovia.

Riadnym členom SKZ sa môže stať každý občan SR starší ako 18 rokov na základe prihlášky alebo zahraničný občan starší ako 18 rokov na základe prihlášky a po schválení Výkonným výborom SKZ.
Členstvo vzniká prijatím za člena a zaplatením ročného členského poplatku.
Právom riadneho člena je voliť a byť volený do orgánov SKZ, byť informovaný o činnosti SKZ, podávať návrhy, pripomienky a stanoviská k činnosti orgánov SKZ, využívať výhody vyplývajúce z členstva vo SKZ v každej z oblastí činností uvedených v Časti II. a finančné zľavy na akciách poriadaných SKZ.
Povinnosťou riadneho člena je mať na zreteli prosperitu a propagáciu dobrého mena SKZ, dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov SKZ, podieľať sa na činnosti SKZ, plniť úlohy vyplývajúce z funkcie, do ktorej bol zvolený alebo ktoré mu boli orgánmi SKZ udelené, platiť členské príspevky vo výške a termíne schválenom výborom.
(Ostatné v kompletných Stanovách SKZ)

ČASŤ IV.

1. Orgány SKZ

Riadiacimi orgánmi SKZ sú Valné zhromaždenie a Výbor, kontrolným orgánom SKZ je Revízna komisia. Funkčné obdobie orgánov SKZ trvá 4 roky.
 1. Valné zhromaždenie
  je najvyšším orgánom SKZ. Členmi Valného zhromaždenia sú všetci členovia SKZ. Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy a ich zmeny, volí a odvoláva členov Výboru a členov Revíznej komisie, schvaľuje všetky dokumenty dlhodobejšieho charakteru.
  Zvoláva ho Výbor spravidla 1-krát ročne.
 2. Výbor
  je riadiacim a výkonným orgánom SKZ. Je tvorený predsedom, podpredsedom, gen. sekretárom a ostatnými zvolenými členmi. Predseda Výboru sa volí tajnými voľbami z členov Výboru zvolených na Valnom zhromaždení alebo v korešpondenčných voľbách. Ostatní funkcionári Výboru sa volia následne verejnou voľbou. Odvolávanie predsedu a členov Výboru sa uskutočňuje rovnakým spôsobom.
  Predseda Výboru je predsedom SKZ. Zodpovedá za činnosť a je jeho štatutárnym predstaviteľom v plnom rozsahu voči štátnym orgánom a fyzickým a právnickým osobám. V tejto činnosti ho v plnom rozsahu môže zastúpiť podpredseda na základe ústneho poverenia predsedu. Predseda má právo písomne delegovať časť svojich právomocí a pôsobností na ďalších členov Výboru. Výbor SKZ zvoláva ppredseda alebo podpredseda podľa potreby, najmenej 4-krát ročne. Zasadnutí Výboru sa môžu zúčastňovať aj členovia Revíznej komisie, ktorí majú hlas poradný.
 3. Revízna komisia
  o troch členoch, je kontrolným orgánom SKZ. Jej úlohou je kontrola správnosti hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami SKZ.
  (Ostatné v kompletných Stanovách SKZ)

ČASŤ VI.

1. Majetok a hospodárenie
 1. Majetok môže SKZ nadobúdať a samostatne s ním hospodáriť v zmysle platných predpisov pre občianske združenia.
  (Ostatné v kompletných Stanovách SKZ)
 2. Príjmy SKZ tvoria členské príspevky členov SKZ, iné príspevky členov a nečlenov SKZ, dotácie, subvencie, dary, príjmy z vlastnej činnosti v zmysle predmetu činností uvedených v ČASTI II. a v súlade s právnym režimom činnosti občianskych združení.
  (Ostatné v kompletných Stanovách SKZ)
  * * *