S l o v e n s k ý  k o z m e t o l o g i c k ý  z v ä z

budova FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

www.kozmetologia.sk

IBAN: SK9409000000000178878048, BIC-SWIFT: GIBASKBX

 

MEDZINÁRODNÁ KOZMETOLOGICKÁ KONFERENCIA

8. – 10. 10. 2014, Hotel SOREA Regia Bratislava

  

ORGANIZÁTOR

Slovenský kozmetologický zväz

člen Medzinárodnej federácie spoločností kozmetických chemikov IFSCC

  

SPOLUORGANIZÁTORI

Kosmetologická společnost České republiky

člen Medzinárodnej federácie spoločností kozmetických chemikov IFSCC

P R O K O S

Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin,

člen COSMETICS EUROPE

Ústav biotechnológie a potravinárstva

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

2. informácia

a odborný program

 

Späť